Słowo: 马革裹尸
Pinyin: mǎ gé guǒ shī
Antonyms:

临阵脱逃

(lín zhèn tuō táo)