0
Słowo: 降级
Pinyin: jiàng jí
Antonyms:

荣升

(róng shēng)


晋级

(jìn jí)


升级

(shēng jí)


留级

(liú jí)


晋升

(jìn shēng)


左迁

(zuǒ qiān)