Słowo: 群策群力
Pinyin: qún cè qún lì
Antonyms:

一手包办

(yī shǒu bāo bàn)


独断专行

(dú duàn zhuān xíng)


朋比为奸

(péng bǐ wéi jiān)


单刀赴会

(dān dāo fù huì)


离心离德

(lí xīn lí dé)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.