Słowo: 消逝
Pinyin: xiāo shì
Antonyms:

出现

(chū xiàn)


存在

(cún zài)