Słowo: 明白
Pinyin: míng bái
Antonyms:

糊涂

(hū tú)


疑惑

(yí huò)