Słowo: 成千上万
Pinyin: chéng qiān shàng wàn
Antonyms:

寥寥可数

(liáo liáo kě shù)


寥寥无几

(liáo liáo wú jī)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.