Słowo: 卸责
Pinyin: xiè zé
Antonyms:

担承

(dān chéng)


承担

(chéng dān)