Słowo: 丧心病狂
Pinyin: sāng xīn bìng kuáng
Antonyms:

平心静气

(píng xīn jìng qì)


心平气和

(xīn píng qì hé)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.