Perkataan: 退學
Pinyin: tuì xué
Antonyms:

入學

(rù xué)