Perkataan: 窮山惡水
Pinyin: qióng shān è shuǐ
Antonyms:

山清水秀

(shān qīng shuǐ xiù)


湖光山色

(hú guāng shān sè)


山明水秀

(shān míng shuǐ xiù)


名山大川

(míng shān dà chuān)


魚米之鄉

(yú mǐ zhī xiāng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.