Perkataan: 穩重
Pinyin: wěn zhòng
Antonyms:

輕薄

(qīng báo)


浮躁

(fú zào)


急躁

(jí zào)


輕浮

(qīng fú)


暴躁

(bào zào)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.