Perkataan: 拆版
Pinyin: chāi bǎn
Antonyms:

拼版

(pīn bǎn)