Perkataan: 天各一方
Pinyin: tiān gè yī fāng
Antonyms:

難分難解

(nán fēn nán jiě)


薈萃一堂

(huì cuì yī táng)


形影不離

(xíng yǐng bù lí)


近在咫尺

(jìn zài zhǐ chǐ)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.