Perkataan: 不恥下問
Pinyin: bù chǐ xià wèn
Antonyms:

好為人師

(hǎo wéi rén shī)


自高自大

(zì gāo zì dà)


移樽就教

(yí zūn jiù jiào)


師心自用

(shī xīn zì yòng)


神氣活現

(shén qì huó xiàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.