Perkataan: 明察
Pinyin: míng chá
Antonyms:

臆测

(yì cè)