Perkataan: 半路出家
Pinyin: bàn lù chū jiā
Antonyms:

炉火纯青

(lú huǒ chún qīng)


驾轻就熟

(jià qīng jiù shú)


训练有素

(xùn liàn yǒu sù)


科班出身

(kē bān chū shēn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.