Perkataan: 便利
Pinyin: biàn lì
Antonyms:

不便

(bù biàn)


麻烦

(má fán)