Perkataan: 乐善好施
Pinyin: lè shàn hǎo shī
Antonyms:

豺狼成性

(chái láng chéng xìng)


无恶不作

(wú è bù zuò)


群魔乱舞

(qún mó luàn wǔ)


敲骨吸髓

(qiāo gǔ xī suǐ)


伤天害理

(shāng tiān hài lǐ)


巧取豪夺

(qiǎo qǔ háo duó)


敲诈勒索

(qiāo zhà lè suǒ)


打家劫舍

(dǎ jiā jié shè)


下井投石

(xià jǐng tóu shí)


一毛不拔

(yī máo bù bá)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.