Дума: 小巧玲珑
Пинин: xiǎo qiǎo líng lóng
Antonyms:

庞然大物

(páng rán dà wù)


硕大无朋

(shuò dà wú péng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.