Дума: 過河拆橋
Пинин: guò hé chāi qiáo
Antonyms:

沒齒難忘

(méi chǐ nán wàng)


風雨同舟

(fēng yǔ tóng zhōu)


飲水思源

(yǐn shuǐ sī yuán)


感恩圖報

(gǎn ēn tú bào)


沒身不忘

(méi shēn bù wàng)


沒世不忘

(méi shì bù wàng)


沒齒不忘

(méi chǐ bù wàng)


知恩圖報

(zhī ēn tú bào)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.