Дума: 欺人太甚
Пинин: qī rén tài shèn
Antonyms:

每況愈下

(měi kuàng yù xià)