Дума: 半斤八兩
Пинин: bàn jīn bā liǎng
Antonyms:

春蘭秋菊

(chūn lán qiū jú)


相去懸殊

(xiāng qù xuán shū)


判若兩人

(pàn ruò liǎng rén)


千差萬別

(qiān chà wàn bié)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.