Дума: 傲慢
Пинин: ào màn
Antonyms:

謙讓

(qiān ràng)


謙遜

(qiān xùn)


謙和

(qiān hé)


謙恭

(qiān gōng)


謙虛

(qiān xū)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.