Дума: 出头露面
Пинин: chū tóu lù miàn
Antonyms:

隐姓埋名

(yǐn xìng mái míng)


销声匿迹

(xiāo shēng nì jì)


深居简出

(shēn jū jiǎn chū)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.