Ord: 轟轟烈烈
Pinyin: hōng hōng liè liè
Antonyms:

偃旗息鼓

(yǎn qí xī gǔ)


冷冷清清

(lěng lěng qīng qīng)


死氣沉沉

(sǐ qì chén chén)


渾渾噩噩

(hún hún è è)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.