Ord: 變陰
Pinyin: biàn yīn
Antonyms:

轉晴

(zhuǎn qíng)