Ord: 見多識廣
Pinyin: jiàn duō shí guǎng
Antonyms:

一孔之見

(yī kǒng zhī jiàn)


井底之蛙

(jǐng dǐ zhī wā)


少見多怪

(shǎo jiàn duō guài)


井蛙之見

(jǐng wā zhī jiàn)


孤陋寡聞

(gū lòu guǎ wén)


坐井觀天

(zuò jǐng guān tiān)


寡見少聞

(guǎ jiàn shǎo wén)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.