Ord: 苟且
Pinyin: gǒu qiě
Antonyms:

嚴肅

(yán sù)


嚴格

(yán gé)


認真

(rèn zhēn)