Ord: 笨拙
Pinyin: bèn zhuō
Antonyms:

靈巧

(líng qiǎo)


靈便

(líng biàn)


敏捷

(mǐn jié)


聰明

(cōng míng)


機靈

(jī líng)


靈敏

(líng mǐn)