Ord: 消費
Pinyin: xiāo fèi
Antonyms:

積累

(jī léi)


儲蓄

(chǔ xù)


生產

(shēng chǎn)