Ord: 大失所望
Pinyin: dà shī suǒ wàng
Antonyms:

皆大歡喜

(jiē dà huān xǐ)


差強人意

(chà qiáng rén yì)


正中下懷

(zhèng zhōng xià huái)


如願以償

(rú yuàn yǐ cháng)


心滿意足

(xīn mǎn yì zú)


稱心如意

(chēng xīn rú yì)


盡如人意

(jìn rú rén yì)


事與願違

(shì yǔ yuàn wéi)


喜出望外

(xǐ chū wàng wài)


大喜過望

(dà xǐ guò wàng)


誅求無厭

(zhū qiú wú yàn)


悲從中來

(bēi cóng zhōng lái)