Ord: 一曝十寒
Pinyin: yī pù shí hán
Antonyms:

好學不倦

(hǎo xué bù juàn)


持之以恆

(chí zhī yǐ héng)


半途而廢

(bàn tú ér fèi)


日積月累

(rì jī yuè léi)


虎頭蛇尾

(hǔ tóu shé wěi)


鍥而不捨

(qiè ér bù shè)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.