Ord: 贵重
Pinyin: guì zhòng
Antonyms:

低贱

(dī jiàn)


便宜

(biàn yí)