Ord: 累卵之危
Pinyin: léi luǎn zhī wēi
Antonyms:

危如累卵

(wēi rú léi luǎn)


危如悬卵

(wēi rú xuán luǎn)


安如磐石

(ān rú pán shí)


安如盘石

(ān rú pán shí)


磐石之固

(pán shí zhī gù)






Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.