Ord: 游刃有余
Pinyin: yóu rèn yǒu yú
Antonyms:

捉襟见肘

(zhuō jīn jiàn zhǒu)


无所不知

(wú suǒ bù zhī)


勉为其难

(miǎn wéi qí nán)


一窍不通

(yī qiào bù tōng)


无所措手

(wú suǒ cuò shǒu)


才不胜任

(cái bù shèng rèn)


智尽能索

(zhì jìn néng suǒ)


一筹莫展

(yī chóu mò zhǎn)