Ord: 消灭
Pinyin: xiāo miè
Antonyms:

产生

(chǎn shēng)


生长

(shēng cháng)