Ord: 泣不成声
Pinyin: qì bù chéng shēng
Antonyms:

笑容可掬

(xiào róng kě jū)


笑容满面

(xiào róng mǎn miàn)


喜出望外

(xǐ chū wàng wài)


欢天喜地

(huān tiān xǐ dì)


兴高采烈

(xīng gāo cǎi liè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.