Ord: 心烦意乱
Pinyin: xīn fán yì luàn
Antonyms:

心旷神怡

(xīn kuàng shén yí)


心乱如麻

(xīn luàn rú má)


心安理得

(xīn ān lǐ dé)


提心吊胆

(tí xīn diào dǎn)


忐忑不安

(tǎn tè bù ān)


从容不迫

(cóng róng bù pò)


心慌意乱

(xīn huāng yì luàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.