Ord: 喜笑颜开
Pinyin: xǐ xiào yán kāi
Antonyms:

愁肠百结

(chóu cháng bǎi jié)


愁容满面

(chóu róng mǎn miàn)


如丧考妣

(rú sāng kǎo bǐ)


愁眉不展

(chóu méi bù zhǎn)


愁眉苦脸

(chóu méi kǔ liǎn)


忧心忡忡

(yōu xīn chōng chōng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.