Ord: 变温
Pinyin: biàn wēn
Antonyms:

恒温

(héng wēn)