Ord: 博古通今
Pinyin: bó gǔ tōng jīn
Antonyms:

见多识广

(jiàn duō shí guǎng)


不学无术

(bù xué wú shù)


见闻广博

(jiàn wén guǎng bó)


漆黑一团

(qī hēi yī tuán)


井蛙之见

(jǐng wā zhī jiàn)


孤陋寡闻

(gū lòu guǎ wén)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.