Ord: 共性
Pinyin: gòng xìng
Antonyms:

特性

(tè xìng)


个性

(gè xìng)


通性

(tōng xìng)