Ord: 乐极生悲
Pinyin: lè jí shēng bēi
Antonyms:

否极泰来

(fǒu jí tài lái)


因祸得福

(yīn huò dé fú)


乐而忘返

(lè ér wàng fǎn)


苦尽甘来

(kǔ jìn gān lái)


乐不可支

(lè bù kě zhī)


及时行乐

(jí shí xíng lè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.