Ord: 一无所知
Pinyin: yī wú suǒ zhī
Antonyms:

见多识广

(jiàn duō shí guǎng)


无所不知

(wú suǒ bù zhī)


心中有数

(xīn zhōng yǒu shù)


如数家珍

(rú shù jiā zhēn)


众所周知

(zhòng suǒ zhōu zhī)


了如指掌

(liǎo rú zhǐ zhǎng)


洞察一切

(dòng chá yī qiē)