Beseda: 農忙
Pinyin: nóng máng
Antonyms:

農閑

(nóng xián)