စာလုံး: 農忙
ပင်းယင်း: nóng máng
Antonyms:

農閑

(nóng xián)