სიტყვა: 農忙
პინიინი: nóng máng
Antonyms:

農閑

(nóng xián)