Beseda: 包而不办
Pinyin: bāo ér bù bàn
Antonyms:

垂帘听政

(chuí lián tīng zhèng)