शब्द: 包而不办
पिनयिन: bāo ér bù bàn
Antonyms:

垂帘听政

(chuí lián tīng zhèng)