Cuvânt: 國際
Pinyin: guó jì
Antonyms:

國內

(guó nèi)


國外

(guó wài)